ഭരണസമിതി

നിർവ്വാഹകസമിതിയംഗങ്ങൾ

 1. കെ.ഇ.എൻ. കുഞ്ഞഹമ്മദ്
 2. പ്രൊഫ. എം.എം. നാരായണൻ
 3. പ്രൊഫ. വി.എൻ. മുരളി
 4. ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ
 5. ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ
 6. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ

ജനറൽ കൗൺസിൽ

 1. ഡോ. സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
 2. എസ്. ജോസഫ്
 3. നാരായൻ
 4. പി.വി.കെ. പനയാൽ
 5. പവിത്രൻ തീക്കുനി
 6. പ്രഭാവർമ്മ
 7. ബെന്യാമിൻ
 8. മങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ
 9. വി.എസ്. ബിന്ദു
 10. ഡോ. മ്യൂസ് മേരി ജോർജ്ജ്
 11. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ
 12. ഡോ. സി. രാവുണ്ണി
 13. ടി.പി. വേണുഗോപാലൻ
 14. കെ.പി. ശങ്കരൻ
 15. സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
 16. ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം
 17. ബി.എം. സുഹറ
 18. കെ.എ. സോമൻ
 19. പത്മനാഭൻ കാവുമ്പായി