ലൈബ്രറി

മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രം

മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഭരണകേന്ദ്രമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി. മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥശേഖരം തന്നെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർവ്വകലാശാലകളും  മലയാള ഭാഷാസാഹിത്യം-സംസ്‌കാരപഠനം എന്നിവയുടെ ഗവേഷണകേന്ദ്രമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അക്കാദമി ലൈബ്രറി മലയാളത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരുടെ ആശ്രയകേന്ദ്രമാണ്. കേരളത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി ഗവേഷകർ, പ്രൊഫസർമാർ, അധ്യാപകർ, പത്രം, ദൂരദർശൻ, റേഡിയോ, സ്വകാര്യചാനലുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, സാംസ്‌കാരികനായകന്മാർ, സാംസ്‌കാരികരംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി സാധാരണ ഗ്രാമീണർ വരെ റഫറൻസിനായി അക്കാദമി ലൈബ്രറിയിൽ ദിവസേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അക്കാദമി ലൈബ്രറിയിൽ ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 1,25,000 ന് മുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതും സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതുമുണ്ട്. ആനുകാലികങ്ങളുടെ 15,000ത്തോളം ബൗണ്ട് വാല്യങ്ങൾ ആനുകാലിക ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ 62 വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് വർഗ്ഗീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമി ലൈബ്രറിയ്ക്ക് മാത്രമായുള്ള വർഗ്ഗീകരണമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. 17 ദിനപത്രങ്ങളും 180-ഓളം ആനുകാലികങ്ങളും ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 

അക്കാദമി ലൈബ്രറിയിലെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിനുപുറമെ പ്രത്യേകശേഖരങ്ങളായ രാമവർമ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശേഖരം, കൃഷ്ണകല്യാണി ശേഖരം, കെ.സുകുമാരൻ മെമ്മോറിയൽ ശേഖരം, വിലാസിനി ശേഖരം, മലയാളഭാഷാപരിഷ്‌കരണകമ്മിറ്റിശേഖരം, പ്രൊഫ.വി.അരവിന്ദാക്ഷൻ ശേഖരം തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്.

താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മൈക്രോഫിലിം റോളുകൾ, ഓഡിയോ-വീഡിയോ കാസറ്റുകൾ, ഫോട്ടോ സി.ഡി.കൾ മുതലായവയും ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്.